Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας 2018-05-01T13:51:34+00:00

Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας

Εξωτερικός έλεγχος ποιότητας

Το εργαστήριό μας συμμετέχει στο διεθνές πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας της Microptic srl. Διαφορετικά εργαστήρια από όλο τον κόσμο αναλύουν το ίδιο δείγμα και καθένα κοινοποιεί τις εκτιμήσεις του για αυτό. Στη συνέχεια, αξιολογείται η απόκλιση της εκτίμησης του κάθε εργαστηρίου από την επικρατέστερη. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται μια συνεχής βελτίωση των εκτιμήσεων του κάθε εργαστηρίου.

Για να είναι επαρκής ο έλεγχος από εξωτερικούς παρατηρητές, όπως είναι προφανές, είναι απαραίτητη η δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων κάθε δείγματος μέσω ενός συστήματος CASA (βλ. εσωτερικό έλεγχο ποιότητας). Η λήψη συνόλων φωτογραφιών για την αξιολόγηση της μορφολογίας και η καταγραφή σε video clip της κινητικότητας κάθε δείγματος παρέχει τη δυνατότητα σε παρατηρητές από άλλα εργαστήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας να εξετάσουν το ίδιο δείγμα σε διαφορετικούς χρόνους.

Ο εξωτερικός έλεγχος ποιότητας συχνά είναι ανεπαρκής, αφού συνήθως αφορά μόνο στην εκτίμηση της κινητικότητας και της μορφολογίας, χωρίς να δίνεται η δέουσα προσοχή στις προϋποθέσεις και τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε μια ανάλυση. Έχουν παρατηρηθεί εργαστήρια που διενήργησαν αναλύσεις σπέρματος με αποχή πολύ μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη, μετρήσεις κινητικότητας αφού πρώτα το δείγμα είχε συντηρηθεί στο ψυγείο για αρκετές ώρες, παράληψη περιγραφής σημαντικών φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του σπέρματος και άλλα πολλά. Φαίνεται λοιπόν ότι η πιστοποίηση ενός εργαστηρίου από εξωτερικούς παρατηρητές για την ποιότητα των αναλύσεών του δεν εξασφαλίζει τον εξεταζόμενο.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

κάνε μια ερώτηση και θα απαντήσουμε το συντομότερο